การกำหนดค่า IP บน Linux ที่ใช้ NetworkManager บน Command Line (CentOS 7 ฯลฯ)

Linux รุ่น ใหม่ ๆ เช่น Fedora 19, CentOS 7.0, RHEL 7.0 ขึ้นไป และ Ubuntu 14.10 รวมถึง Debian jessie (testing) นั้นจะใช้้ NetworkManager ในการกำหนดค่า Network แทน Init Script แบบเดิม ซึ่งใครพึ่งเปลี่ยนมาใช้อาจจะงง ๆ หาวิธีกำหนดค่าอยู่นาน เดิมที วิธีการกำหนดค่าแบบเดิมของพวก Redhat Based เช่น CentOS จะใช้วิธีการแก้ไข ไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<inteface> ส่วน Debian Based จะเป็นการแก้ไข /etc/network/interfaces แต่แบบใหม่ที่ใช้ […]

View more